Monday, 4 June 2012

Penggunaan 最, 又..又..., and ...的时候


Pada pelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mengenai penggunaan 最, 又..又..., and ...的时候 dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Indonesia 最 sama artinya dengan sangat.. atau paling.., dan diletakkan selalu sebelum kata kerja atau kata sifat, sedangkan 又..又... dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan sudah...(dan)...lagi /pula, sedangkan ...的时候 dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pada waktu..., ketika....

Contoh Penggunaan 最 :
- 你最喜欢吃什么东西?
  Nǐ zuì xǐhuan chī shénme dōngxi?

  Kamu paling suka makan makanan apa?
- 我的朋友最聪明
  Wǒ de péngyǒu zuì cōngmíng

  Teman saya paling pintar
- 你的爱人最漂亮
  Nǐ de àirén zuì piàoliang

- Pacar kamu paling cantik
  这个菜最好吃
- Zhège cài zuì hào chī

  Makanan ini paling enak


Contoh Penggunaan 又..又... :
- 那家医院又很大又很好
  Nà jiā yīyuàn yòu hěn dà yòu hěn hǎo

- Rumah sakit itu sudah sangat besar (dan) sangat besar pula
  爷爷又看报又抽烟
  Yéye yòu kàn bào yòu chōu yān

  Kakek sudah baca koran (dan) merokok lagi
- 黄蜂小姐又聪明又美丽
  Huángfēng xiǎojiě yòu cōngmíng yòu měilì

  Nona Huangfeng sudah pintar (dan) cantik lagi
- Donny 先生又可以说韩文又说英语
  Donny xiānshēng yòu kěyǐ shuō hán wén yòu shuō yīngyǔ
  Tuan Donny sudah bisa bahasa Korea (dan) bahasa Inggris lagi

Contoh Penggunaan ...的时候 :
- 看电影的时候我妈妈来
  Kàn diànyǐng de shíhou wǒ māmā lái

  Ketika sedang menonton film, mama datang
- 吃饭的时候有一个小孩子唱歌
  Chīfàn de shíhou yǒu yīgè xiǎo háizi chànggē

  Ketika makan, ada seorang anak kecil menyanyi 
- 教书的时候他的学生睡觉
  Jiāoshū de shíhou tā de xuéshēng shuìjiào

  Ketika mengajar, muridnya dia tidur
- 学习的时候我听一个音乐
  Xuéxí de shíhou wǒ tīng yīgè yīnyuè

  Ketika belajar, saya mendengar sebuah lagu

No comments:

Post a Comment