Thursday, 19 July 2012

Auxiliaries (3)


3. MAY
Digunakan untuk menyatakan izin untuk melakukan sesuatu
Contoh :
- You may stay here with us any longer
  Kamu boleh tinggal disini bersama kami lebih lama lagi
- She may leave the office early
  Dia boleh meninggalkan kantor lebih awal

Negative
- We may not do it without permission
  Kita tidak boleh melakukannya tanpa izin
- You may not enter the hall without ticket
  Kamu tidak boleh masuk ke halaman tanpa tiket

Question
- May I have a look your new dictionary ?
  Bolehkah saya melihat kamus baru anda ?
- Of course, you may
  Tentu saja, (kamu) boleh
- May we smoke in the hall ?
  Bolehkah kita merokok di aula ?
- No, you mayn't
  Tidak, (kamu) tidak boleh

4.MAY and MIGHT
May dan Might digunakan untuk menyatakan kemungkinan
May : kemungkinan besar
Might : kemungkinan kecil

Contoh :
- Vivi is not in today
  Vivi tidak masuk hari ini
- She may/might be sick
  Dia mungkin sakit
- Anton hasn't arrived yet
  Anton belum juga datang
- He might miss the bus
  Dia mungkin ketinggalan bis

Bentuk Lampau
(Subject + may/might have + verb 3)
- I lost my wallet
  Saya kehilangan dompet saya
- It may/might have fallen on the way
  Kemungkinan jatuh dijalan
- My umbrella suddenly dissappeared
  Payungku tiba-tiba hilang
- It may/might have been taken by someone
  Mungkin telah diambil oleh seseorang


No comments:

Post a Comment